header-img

Nieczystości ciekłe

Odbiór nieczystości ciekłych dostarczanych wozami asenizacyjnymi od dostawcy do stacji zlewnej Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi odbywa się na podstawie umów na odbiór nieczystości ciekłych. Stacja zlewna, zlokalizowana na terenie Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 – 16.00.
Umowa na odbiór nieczystości ciekłych określa prawa i obowiązki stron w tym:

  • wartości wskaźników zanieczyszczeń,
  • wykaz ścieków objętych zakazem,
  • zasady poboru próbek ścieków,
  • opłaty dodatkowe za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń,
  • warunki rozwiązania umowy.