Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny spełniać wymagania  załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1757).
 
W przypadku gdy ścieki zawierają substancje szkodliwe dla środowiska wodnego dostawca ścieków przemysłowych powinien uzyskać zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z art. 122 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne tj. Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi oraz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Ścieki te powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń  kanalizacyjnych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1757).
 
Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedstawia poniższa tabela
 
L.p.
Wskaźniki zanieczyszczeń
Jednostka
Wartość dopuszczalna
1.
Temperatura
oC
35
2.
Odczyn pH
-
6,5-9,5
3.
Zawiesiny ogólne
mg/dm3
300
4.
BZT5
mgO2/dm3
500
5.
ChZT
mgO2/dm3
1000
6.
Azot amonowy
mgN/dm3
200
7.
Azot ogólny
mgN/dm3
250
8.
Fosfor ogólny
mgP/dm3
30
9.
Węglowodory ropopochodne
mg/dm3
15
10.
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
mg/dm3
100
11.
OWO
mg/dm3
500
 

Aktualności

29.06.2018

Nowy przetarg

Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi w ramach projektu  „Przebudowa i rozb...
13.06.2018

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Informujemy, że minister ds. rozwoju regionalnego udostępnił mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć ...
04.06.2018

Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie Projektu: Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ściek&oac...
Archiwum aktualnosci