Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

Inwestycje w ramach POIiŚ

POIiŚ 2013-2015

W dniu 21.01.2013 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Przedsiębiorstwem „NOGAT” Sp. z o.o. Kałdowo Wieś
Umowa na dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-324/12-00
Projekt: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”

w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM
priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Realizowany przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o. Kałdowo Wieś
wraz z podmiotem upoważnionym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.

Początek projektu 2013 rok
Zakończenie projektu 2015 rok

ZAKRES RZECZOWY
Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o. Kałdowo Wieś -dotyczy oczyszczalni ścieków
 1. Modernizacja piaskowników i osadników wstępnych
 2. Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni
 3. Montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby oczyszczalni
 4. Likwidacja złóż zraszanych w celu ograniczenia emisji substancji złowonnych
 5. Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na zbiorniki retencyjne
 6. Wykonanie koryt przelewowych w osadnikach wtórnych
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. -dotyczy sieci kanalizacyjnej
 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chodkiewicza w Malborku
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej na Międzytorzu w Malborku
EFEKT ZREALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dla oczyszczalni ścieków
 • Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków
 • Zapewnienie nieprzerwanej pracy oczyszczalni także przy braku dostaw energii elektrycznej
 • Ograniczenie emisji uciążliwych zapachów
 • Rozbudowa stacji turbodmuchaw na potrzeby bioreaktorów
 • Optymalizacja kosztów oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie wysokosprawnych urządzeń
 • Przystosowanie oczyszczalni do przejęcia ścieków w czasie nawalnych deszczów
Dla sieci kanalizacyjnej
 • Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 3,78 km
 • Liczba nowo podłączonych mieszkańców do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 626
 • Przyrost RLM od użytkowników instytucjonalnych - 60

FINANSOWANIE

1. Ogółem nakłady (netto)21 387 000 PLN
2. Wysokość dofinansowania z UE POIiŚ11 266 000 PLN
3. Dofinansowanie UE POIiŚ (%)52,68 %
Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi
→ Nakłady ogółem17 530 000 PLN
→ Dotacja POIiŚ8 918 000 PLN
→ Środki własne Beneficjenta8 612 000 PLN
z tego Podmiot Upoważniony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.
→ Nakłady ogółem3 857 000 PLN
→ Dotacja POIiŚ2 348 000 PLN
→ Środki własne podmiotu upoważnionego1 509 000 PLNZadanie: Modernizacja piaskowników i osadników wstępnych

Stan pierwotny

Budowa

Efekt

Zadanie: Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni

Stan pierwotny

Budowa

Efekt

Zadania: Montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby oczyszczalni

Zadania: Likwidacja złóż zraszanych w celu ograniczenia emisji substancji złowonnych Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na zbiorniki retencyjne

Stan pierwotny

Efekt

Zadanie: Wykonanie koryt przelewowych w osadnikach wtórnych

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU – tablica pamiątkowa