Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Inwestycje w ramach POIiŚ

Umowa o dofinansowanie Projektu: Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi

W dniu 15-05-2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu "Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi" ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II, "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. NFOŚiGW reprezentowali Ewa Teresa Kamieńska - Pełnomocnik Dyrektora Departamentu Ochrony Wód oraz Janusz Topolski - Pełnomocnik p.o. Głównego Księgowego, a Beneficjenta - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. reprezentowała Krystyna Babirecka - Prezes Zarządu. Podpisane umowy nastąpiło w obecności Pana Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta Malborka.
 
 
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 9 538 504,85 PLN , a udzielone dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 4 988 022,79 PLN. System zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie miasta Malborka są organizowane i zarządzane przez PWIK w Malborku Sp. z o.o., natomiast system oczyszczania ścieków jest organizowany i zarządzany przez Przedsiębiorstwo Nogat Sp. z o.o. Zasadnicze roboty w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Malborka zostały wykonane. Oczyszczalnia została rozbudowana i zmodernizowana, sieci kanalizacyjne są dostępne dla ok. 97% mieszkańców, wodociągi obsługują ok. 99% mieszkańców. Niniejszy projekt ma charakter domykający uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Malborka i obejmuje wykonanie następujących prac:
 • budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach S. Dygata, W. Broniewskiego, Polna, K.I. Gałczyńskiego, W. Pola, J. Tuwima o długości 2,57 km;
 • budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dalekiej o długości 0,47 km;
 • przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kochanowskiego o długości 1,87 km;
 • budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Dębowa, Różana, Czereśniowa, Kwiatowa o długości 0,98 km;
 • przebudowę i rozbudowę monitoringu przepompowni ścieków w ramach wdrażania inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
 • rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi: Zadanie 6a Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB. 9A i 9B; Zadanie 6b Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi.

 • Zadanie związane z budową sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego zostało zrealizowane w 2015 roku. W roku 2016 zrealizowano budowę wodociągu w kwartale ulic Czereśniowa oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej. Obecnie realizowane jest zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wielbark, które zostanie zakończone do końca września br. Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków potrwają do końca 2019 roku.
 


POIiŚ 2013/2015

W dniu 21.01.2013 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Przedsiębiorstwem „NOGAT” Sp. z o.o. Kałdowo Wieś
Umowa na dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-324/12-00
Projekt: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”

w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM
priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Realizowany przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o. Kałdowo Wieś
wraz z podmiotem upoważnionym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.

Początek projektu 2013 rok
Zakończenie projektu 2015 rok

ZAKRES RZECZOWY
Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o. Kałdowo Wieś -dotyczy oczyszczalni ścieków
 1. Modernizacja piaskowników i osadników wstępnych
 2. Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni
 3. Montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby oczyszczalni
 4. Likwidacja złóż zraszanych w celu ograniczenia emisji substancji złowonnych
 5. Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na zbiorniki retencyjne
 6. Wykonanie koryt przelewowych w osadnikach wtórnych
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. -dotyczy sieci kanalizacyjnej
 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chodkiewicza w Malborku
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej na Międzytorzu w Malborku
EFEKT ZREALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dla oczyszczalni ścieków
 • Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków
 • Zapewnienie nieprzerwanej pracy oczyszczalni także przy braku dostaw energii elektrycznej
 • Ograniczenie emisji uciążliwych zapachów
 • Rozbudowa stacji turbodmuchaw na potrzeby bioreaktorów
 • Optymalizacja kosztów oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie wysokosprawnych urządzeń
 • Przystosowanie oczyszczalni do przejęcia ścieków w czasie nawalnych deszczów
Dla sieci kanalizacyjnej
 • Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 3,78 km
 • Liczba nowo podłączonych mieszkańców do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 626
 • Przyrost RLM od użytkowników instytucjonalnych - 60

FINANSOWANIE

1. Ogółem nakłady (netto)21 387 000 PLN
2. Wysokość dofinansowania z UE POIiŚ11 266 000 PLN
3. Dofinansowanie UE POIiŚ (%)52,68 %
Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi
→ Nakłady ogółem17 530 000 PLN
→ Dotacja POIiŚ8 918 000 PLN
→ Środki własne Beneficjenta8 612 000 PLN
z tego Podmiot Upoważniony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.
→ Nakłady ogółem3 857 000 PLN
→ Dotacja POIiŚ2 348 000 PLN
→ Środki własne podmiotu upoważnionego1 509 000 PLNZadanie: Modernizacja piaskowników i osadników wstępnych

Stan pierwotny

Budowa

Efekt

Zadanie: Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni

Stan pierwotny

Budowa

Efekt

Zadania: Montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby oczyszczalni

Zadania: Likwidacja złóż zraszanych w celu ograniczenia emisji substancji złowonnych Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na zbiorniki retencyjne

Stan pierwotny

Efekt

Zadanie: Wykonanie koryt przelewowych w osadnikach wtórnych

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU – tablica pamiątkowa

Aktualności

10.05.2019

Nowy przetarg

Postępowanie DS/2/2019 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zapraszamy na stronę BIP ...
01.03.2019

Przetarg

Postępowanie DS/1/2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, zapraszamy na stronę BIP ...
27.11.2018

Przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp...
Archiwum aktualnosci