Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

Zakres badań

A. Wykaz badań z zakresem akredytacyjnym

 
Lp. Badany parametr Norma, metoda badawcza Jednostka miary Zakres pomiarowy
1. Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-10:1997 - -
2. pH PN-EN ISO 10523:2012 - 4,0-10,0
3. BZT5 PN-EN 1899-2:2002
PN-EN 1899-1:2002
mg/dm3 O2 0,5-6,0
3,0-6000,0
4. ChZT PN-ISO 15705:2005 mg/dm3 O2 10,0-15000,0
5. Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg/dm3 2,0-1000,0
6. Azot całkowity PB nr 1/06 wyd. 4  z dnia 28.01.2010r. na podstawie testu Merck nr 1.14763.0001 i 1.00613.001 mg/dm3 N 1,0-150,0
7. Fosfor ogólny PB nr 3/06, wyd. 4 z dnia 28.01.2010 na podstawie testu Merck nr 1.14543.0001 i 1.14729.0001 mg/dm3 P 0,20-25,0

B. Wykaz badań nie objętych systemem zarządzania

 
Lp. Badany parametr Norma, metoda badawcza Jednostka miary
1. Chlorki PB nr 4/10, wyd. 1 z dnia 02.02.2010 na podstawie testu Merck nr 1.14897.0001 mg/dm3 Cl
2. Azot amonowy Metoda Merck nr 1.14558; 1.14559; 1.14752 i 1.14544 mg/dm3 N-NH4
3. Azot azotanowy Metoda Merck nr 1.14542; 1.09713 mg/dm3 N-NO3
4. Azot azotynowy Metoda Merck 1.14547 mg/dm3 N-NO2
5. Fosforany (ortofosforany) Metoda Merck nr 1.14848 Mg/dm3 P-PO4
6. Zawiesina łatwoopadająca PB nr 7/11, wyd.1 z dnia 06.12.2011 cm3/dm3
7. Pomiar temperatury PN-77/C-04584 oC
Komunalny osad ściekowy
8. Indeks objętości osadu czynnego PB nr 6/11, wyd. 1 z dnia 05.12.2011 ml/g
9. Indeks gęstości osadu czynnego g/100 ml
10. Sucha pozostałość PN-EN 12880:2004 % g/kg
11. Zawartość wody
12. Sucha masa (sucha substancja) g/kg