Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
 
http://www.nogat.malbork.pl/    
bip.nogat.malbork.pl

Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych http://www.nogat.malbork.pl/,  bip.nogat.malbork.pl
    • Data publikacji strony internetowej: 01.01.2015 r.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2021r.
 
Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo niezgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
    • Strona http://www.nogat.malbork.pl/    
    • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
w całości,
    • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
    • filmy nie posiadają opisu, brak zaznaczenia kontrastowego, elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany czcionki, brak możliwości zmiany odstępu między wyrazami i liniami tekstu,
    • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    • bip.nogat.malbork.pl
    • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
w całości,
    • istnieje funkcja zaznaczenia kontrastowego, elementy tekstowe mają możliwości zmiany wielkości czcionki, brak możliwości zmiany odstępu między wyrazami
i liniami tekstu,
    • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 
Wyłączenia

Filmy i multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem podmiotu publicznego.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
    • Deklarację sporządzono dnia: 04.02.2021r.
    • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 04.02.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Czerwińska.
e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl
Telefon: +48552722166
Każdy ma prawo:
    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, następuje najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Zarząd Przedsiębiorstwa "Nogat" Sp. z o.o.
Adres: Kałdowo Wieś
e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl
Telefon: +48552722166
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się z przodu budynku, otwierane na zewnątrz, wejście wprost z chodnika, brak schodów. Korytarz na parterze jest wydzielony drewnianymi drzwiami bez samozamykacza oraz bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejście boczne znajduje się z boku budynku od strony parkingu zewnętrznego, prowadzą do niego schody bez podjazdu i bez windy dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu planowane jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind, ani toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Brak systemu przyzywowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Brak pokoju dla matki z dzieckiem. Brak pętli indukcyjnych.
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
 
Informacje dodatkowe

Ułatwienia
    • Łatwy dostęp do budynku od strony wejścia głównego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
    • Korytarze są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób.
Inne informacje i oświadczenia
Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o prowadzi obecnie audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością.