Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, 82-200 Malbork jest spółką prawa handlowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162098 z dnia 20.05.2003r.
 
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o. o. prowadzi następującą działalność:
 
- 36.0 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.0 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – działalność podstawowa
- 38.2 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
- 38.3 odzysk surowców
- 42.2 roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 43.2 wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
- 68.2 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 70.2 doradztwo związane z zarządzeniem
- 71.2 badania i analizy techniczne
- 77.3 wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Nogat.
 W skład aglomeracji Malbork wchodzą: Miasto Malbork, Gmina Wiejska Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Lichnowy zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 291/XXVII/16 z dnia 24.10.2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Malbork i wyznaczenia nowej aglomeracji Malbork o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 91 230.
 

Aktualności

25.07.2017

Nowy przetarg

Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "PARKOWA" w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja Zapraszamy na BIP ...
26.01.2017

Ogłoszenia o taryfie za okres 01.02.2017 - 31.01.2018

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zao...
25.10.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert...
Archiwum aktualnosci