Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, 82-200 Malbork jest spółką prawa handlowego, wpisaną w dniu 20.05.2003r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162098.
 
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o. o. zgodnie z PKD prowadzi następującą działalność:
 
Lp. Rodzaj działalności Kod PKD
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.0
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.0
3. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 38.2
4. Odzysk surowców 38.3
5. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.2
6. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 43.2
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 70.2
8. Doradztwo związane z zarządzaniem 70.2
9. Badania i analizy techniczne 71.2
10. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3
 
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Nogat.
W skład aglomeracji Malbork wchodzą: Miasto Malbork, Gmina Wiejska Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Lichnowy zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka Nr XXVII/239/2020 z dnia 29.12.2020r. o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 90 324.