Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Archiwum aktualności

10.05.2019 - Nowy przetarg

Postępowanie DS/2/2019 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zapraszamy na stronę BIP ...

01.03.2019 - Przetarg

Postępowanie DS/1/2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, zapraszamy na stronę BIP ...

27.11.2018 - Przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Nogat Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi Gm. Malbork. Zapraszamy na stronę BIP ...

19.09.2018 - Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś, gmina Malbork Zapraszamy na bip ...

26.07.2018 - Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na terenie oczyszczalni ścieków Kałdowo Wieś oraz rozdzielni nn przepompowni Parkowa w Malborku ...

24.07.2018 - Przetarg

Budowa Komory Pomiarowej KP-1 w ramach projektu Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków Parkowa w Malborku zapraszamy na stronę BIP ...

29.06.2018 - Przetarg

Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi w ramach projektu Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś, gmina Malbork. Zapraszamy na stronę bip ...

13.06.2018 - Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Informujemy, że minister ds. rozwoju regionalnego udostępnił mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z projektem Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi...

04.06.2018 - Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie Projektu: Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi W dniu 15-05-2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana ...

01.06.2018 - Ogłoszenie o taryfie

Treść dostępna w zakładce Technologia/Taryfa ...

21.02.2018 - Nowy przetarg

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi ...

25.01.2018 - Nowy przetarg

Zabezpieczenie fundamentów budynku Przepompowni w Nowym Stawie przed nadmiernym osiadaniem. Zapraszamy na stronę BIP ...

30.11.2017 - Nowy przetarg

Modernizacja instalacji wody zimnej i c.w.u. w budynku warsztatowym i administracyjnym w Kałdowie Wsi, gm. Malbork Zapraszamy na stronę BIP ...

13.11.2017 - Nowy przetarg

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku. ...

20.10.2017 - Informacja o nowym przetargu

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku. ...

02.10.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert (02.10.2017) Oświadczenie grupa kapitałowa ...

15.09.2017 - Nowy przetarg

Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków PARKOWA w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja ...

31.08.2017 - Nowy przetarg

Budowa podjazdu i parkingu zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków przy budynku administracyjno warsztatowym będącym własnością Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o. ...

11.08.2017 - Nowy przetarg

Modernizacja budynków administracyjno-warsztatowego i budynku stacji odwadniania i stabilizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi ...

11.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert (11.08.2017) Oświadczenie grupa kapitałowa ...

25.07.2017 - Nowy przetarg

Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków PARKOWA w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja Zapraszamy na BIP ...

26.01.2017 - Ogłoszenia o taryfie za okres 01.02.2017 - 31.01.2018

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ) ogłasza taryfę dla usług oczyszczania ścieków, świadczonych przez spó...

25.10.2016 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert (25.10.2016) Oświadczenie grupa kapitałowa ...

10.10.2016 - Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu

Przebudowa Stacji Transformatorowej Czerwone Stogi Oczyszczalnia T-5232 Oczyszczalnia Ścieków Malbork Zapraszamy na stronę BIP ...

06.10.2016 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: 1. informacja z otwarcia ofert (pdf) 2. oświadczenie grupa kapitałowa (docx) ...

21.09.2016 - Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu

Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków PARKOWA w Malborku - Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA Zapraszamy na stronę BIP ...

18.01.2016 - Ogłoszenia o taryfie za okres 01.02.2016 - 31.01.2017

OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) ogłasza taryfę dla usług o...

02.02.2015 - Ogłoszenie o taryfie

OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) ogłasza taryfę dla usług oczyszcza...

26.01.2015 - Nowy przetarg

Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu: ZADANIE 5: MONTAŻ AGREGATU PRADOTWóRCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU Zapraszamy na stronę BIP ...

26.01.2015 - Nowy przetarg

Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu: DOKOŃCZENIE ZADANIA 2: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W KAŁDOWIE WSI ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU Zapraszamy na stronę BIP ...

26.01.2015 - Unieważnienie przetargu

Informujemy o unieważnieniu przetargu POIŚ/5/2014: ZADANIE 5: MONTAŻ AGREGATU PRADOTWóRCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU Zapraszamy na stronę BI...

31.12.2014 - Nowy przetarg

Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu: ZADANIE 5: MONTAŻ AGREGATU PRADOTWóRCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU Zapraszamy na stronę BIP ...

06.10.2014 - 31/07/2014 podpisanie Aneksu do umowy na dofinansowanie projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku"

W dniu 31.07.2014 w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku Wartość całego projektu wzrosła do kwoty 23 472 501,41 zł zaś dotacja to kwota 11 088 957,42 ...

12.09.2014 - Zaproszenie do składania ofert 7/DS/2014/POIŚ

Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami i zasadami określonymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Zasadami stosowania znaku , budowania ciągu znaków oraz pr...

23.07.2014 - Nowy przetarg

Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU: ZADANIE 4: Likwidacja złóż zraszanych ciągu biologicznego oczyszczalni śc...

12.02.2014 - Ogłoszenie o taryfie

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) ogłasza taryfę dla usług oczyszczania ścieków, świ...

12.12.2013 - Informujemy o nowym przetargu

Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej. Szczegóły na stronie BIP. ...

14.10.2013 - Informujemy o udzieleniu zamówienia na:

Informujemy o udzieleniu zamówienia na: roboty budowlane ZADANIE 2: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W KAŁDOWIE WSI ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU i podpisaniu umowy w dniu 11...

04.09.2013 - Nowy termin otwarcia ofert

Dotyczy przetargu POIŚ/2/2013/A Informujemy, że nowy termin otwarcia ofert ustalono na 13.09.2013 na godzinę 12.00 ...

22.08.2013 - Nowy przetarg, zapraszamy

Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu: Zadanie 2: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi etap II (część biologiczna) w ramach projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku: Zapraszamy na stronę BIP. ...

31.07.2013 - Nowy przetarg

Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu: Zadanie 2: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi etap II (część biologiczna) w ramach projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku: Zapraszamy na stronę BIP. ...

02.07.2013 - Informujemy o udzieleniu zamówienia na:

Informujemy o udzieleniu zamówienia na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku: Zadanie 2: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi etap II (część biologiczna) Zadanie 3: bu...

22.04.2013 - Nowy przetarg

Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku: Zadanie 2: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi etap II (część biologiczna) Zadanie 3:...

04.02.2013 - Ogłoszenie o taryfie

OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) ogłasza taryfę dla usług o...

01.02.2013 - Podpisanie umowy

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku 21 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miasta Malborka Prezes Wojciech Zegarek i Wiceprezes Adam Janowczykz Przedsiębiorstwa NOGAT Spółka z o.o. podpisali...

17.08.2012 - Nowe przetargi

Informujeny o ogłoszeniu dwóch nowych przetargów. Zapraszamy na strnę BIP lub przez odnośnik zamówienia publiczne. ...

13.02.2012 - Ogłoszenie o taryfie

OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) ogłasza taryfę dla usług o...

06.04.2011 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni

Zadanie pn: Zaprojektowanie i budowa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w części dotyczącej piaskowników i osadników wstępnych zlokalizowanych w istniejących osadnikach wstępnych zostanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środow...

Aktualności

10.05.2019

Nowy przetarg

Postępowanie DS/2/2019 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zapraszamy na stronę BIP ...
01.03.2019

Przetarg

Postępowanie DS/1/2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, zapraszamy na stronę BIP ...
27.11.2018

Przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp...
Archiwum aktualnosci