Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Umowa o dofinansowanie projektu - 04.06.2018

Umowa o dofinansowanie Projektu: Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi


W dniu 15-05-2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu "Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi" ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II, "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. NFOŚiGW reprezentowali Ewa Teresa Kamieńska - Pełnomocnik Dyrektora Departamentu Ochrony Wód oraz Janusz Topolski - Pełnomocnik p.o. Głównego Księgowego, a Beneficjenta - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. reprezentowała Krystyna Babirecka - Prezes Zarządu. Podpisane umowy nastąpiło w obecności Pana Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta Malborka.
 
 
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 9 538 504,85 PLN , a udzielone dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 4 988 022,79 PLN. System zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie miasta Malborka są organizowane i zarządzane przez PWIK w Malborku Sp. z o.o., natomiast system oczyszczania ścieków jest organizowany i zarządzany przez Przedsiębiorstwo Nogat Sp. z o.o. Zasadnicze roboty w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Malborka zostały wykonane. Oczyszczalnia została rozbudowana i zmodernizowana, sieci kanalizacyjne są dostępne dla ok. 97% mieszkańców, wodociągi obsługują ok. 99% mieszkańców. Niniejszy projekt ma charakter domykający uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Malborka i obejmuje wykonanie następujących prac:
  • budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach S. Dygata, W. Broniewskiego, Polna, K.I. Gałczyńskiego, W. Pola, J. Tuwima o długości 2,57 km;
  • budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dalekiej o długości 0,47 km;
  • przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kochanowskiego o długości 1,87 km;
  • budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Dębowa, Różana, Czereśniowa, Kwiatowa o długości 0,98 km;
  • przebudowę i rozbudowę monitoringu przepompowni ścieków w ramach wdrażania inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
  • rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi: Zadanie 6a Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB. 9A i 9B; Zadanie 6b Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi.

  • Zadanie związane z budową sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego zostało zrealizowane w 2015 roku. W roku 2016 zrealizowano budowę wodociągu w kwartale ulic Czereśniowa oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej. Obecnie realizowane jest zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wielbark, które zostanie zakończone do końca września br. Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków potrwają do końca 2019 roku.
 

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci