Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Ogłoszenie o taryfie - 13.02.2012

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) ogłasza taryfę dla usług oczyszczania ścieków, świadczonych przez spółkę, która została zatwierdzona uchwałą:

Rady Miasta Malborka nr XIV/157/11 z dnia 29.12.2011 r.
Rady Miasta i Gminy Nowy Staw nr 135/2011 z dn. 29.12.2011 r.
oraz w oparciu o art. 24 ust 9 ww. ustawy dla zlewni Gminy Wiejskiej Malbork.

 

TARYFA

Przedsiębiorstwa „NOGAT” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

na okres od 01.02.2012 do 31.01.2013

 

Lp. Przedmiot taryfy

Stawka

(bez podatku VAT)

1. Oczyszczanie ścieków 3,48 zł/m3
2. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń  
  2.1. BZT 5 24,11 zł./kg
   2.2. ChZT  14,49 zł./kg
   2.3. Zawiesina ogólna  4,47 zł./kg
   2.4. Azot ogólny  24,11 zł./kg
   2.5. Azot amonowy  24,11 zł./kg
   2.6. Azot azotanowy   24,11 zł./kg
   2.7. Fosfor ogólny   24,11 zł./kg
   2.8. OWO  14,49 zł./kg
   2.9. Substancje ekstrahujace się eterem naftowym  422,10zł./kg
   Pozostałe wskaźniki jednostkowych stawek za przekroczenie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 ( Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2177 z późn. zm.)  

 Do podanej wyżej ceny należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki, która na dzień ogłoszenia wynosi 8%. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany taryfy ani zmiany umów.

Niniejsza taryfa obowiązuje począwszy od dnia 01-02-2012 r. przez okres jednego roku dla oczyszczania ścieków z obszaru Miasta Malbork, Gminy Malbork oraz Miasta i Gminy Nowy Staw.

 

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci