Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Ogłoszenie o taryfie - 12.02.2014

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) ogłasza taryfę dla usług oczyszczania ścieków, świadczonych przez spółkę, która została zatwierdzona uchwałą:

Rady Miasta Malborka nr XXXVIII/365/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
Rada Gminy Malbork XXXI/288/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
oraz w oparciu o art. 24 ust 9 ww. ustawy dla zlewni Miasta i Gminy Nowy Staw.
 
TARYFA
Przedsiębiorstwa „NOGAT” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi
na okres od 01.02.2014 do 31.01.2015
 
Lp.
Przedmiot taryfy
Stawka
(bez podatku VAT)
1.
Oczyszczanie ścieków
3,74 zł/m3
2.
Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń
 
 
2.1. BZT 5
26,08 zł./kg
 
 2.2. ChZT
 15,67 zł./kg
 
 2.3. Zawiesina ogólna
4,83 zł./kg
 
 2.4. Azot ogólny
26,08 zł./kg
 
 2.5. Azot amonowy
26,08 zł./kg
 
 2.6. Azot azotanowy
26,08 zł./kg
 
 2.7. Fosfor ogólny
26,08 zł./kg
 
 2.8. OWO
15,67 zł./kg
 
 2.9. Substancje ekstrahujace się eterem naftowym
456,54zł./kg
 
 Pozostałe wskaźniki jednostkowych stawek za przekroczenie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 ( Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2177 z późn. zm.)
 
 
Do podanej wyżej ceny należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki, która na dzień ogłoszenia wynosi 8%. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany taryfy ani zmiany umów.
Niniejsza taryfa obowiązuje począwszy od dnia 01-02-2014 r. przez okres jednego roku dla oczyszczania ścieków z obszaru Miasta Malbork, Gminy Malbork oraz Miasta i Gminy Nowy Staw.
 
 

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci